We are very happy to announce a guest talk, which will take place on Thursday, June 27, 4 – 6 pm in NG 1.701.

Prof. Adams Bodomo (University of Vienna) will present „Serial Verb Reduplication in the Mabia Languages of West Africa“.

Abstract (English)
Verb serialization and verb reduplication are widely analyzed grammatical constructions in the languages of Africa and other parts of the world. However, to this day there is no known published extensive study on the interaction between the two grammatical constructions. This paper investigates the interaction between the two phenomena that produces what is referred to in the paper as serial verb reduplication. The study focuses particularly on outlining constraints under which the verbs can be reduplicated within the serial verb construction, showing how these can be formally represented, and pointing to what meanings such reduplications deploy.

Kyɛngmááó (Dagaare)
Vɛ́ɛ́beré táá túúbó ané vɛ́ɛ́beré laborong yélúú é lá gerááma yɛ́lɛ́ nóbanańg kaa a yɛ́lɛ́ yága a Áféréka kɔkɔ́rɛ́ɛ́ póɔ́ ané a tendaá zaá kɔkɔ́rɛ́ɛ́ póɔ́. Kyɛ́ a wa tá zenɛ́, te bá nyɛ́ neɛ́ zaá náng ngmaa a yelbié ámɛ áyi nańg nyɔ́ge táá yɛ́lɛ.́ A péépa nyɛ poɔ́ te boŋ́rɔ káté kaa lá a táá púllúú yɛ́lɛ́. Te na wúlí lá a Konteréntirí nańg wuli a vɛɛberé táá túúbo laborong yelúú ané bon ná nańg só ka á be a gerááma póɔ́.
Keywords: Serial verbs, reduplication, Dagaare, Kusaal, Mabia languages

You are cordially invited!